Kulturminneregistrering


Kulturminneregistrering på kart innen Hobøl Historielag

Hobøl Historielag har i flere år hatt et pågående feltarbeid med å registrere, kulturminner «som bærer spor etter menneskelig virksomhet» i bygda. Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren har kartmerket de automatisk fredede kulturminnene – i tillegg til minner som etter hvert er fredet. Disse er lagt inn på den statlige databasen, Askeladden. Hobøl Historielag sine registreringer fra 2020 er lagt ut på Riksantivarens database, Kulturminnesøk.

Kulturminnesøk.

Kulturminner og kulturmiljøer.

Østfold Historielag sitt Kulturminnekart Østfold med firmaet Naturkart DA var en tidligere registrering.

Kulturminnekart Østfold.

Riksantikvarens Kulturminnesøk.

Kulturminner blir avfotografert, registrert på kart og lagt ut på internett.

Et stort antall kulturminner er registrert i Hobøl , men mange kulturminner  gjenstår. Vi ønsker om historier og bilder om stedet, personer som kan ha levd der. Det er viktig å få nedskrevet og registrert.

Hvordan finner vi uregistrerte kulturminner?
Vi kjenner navnene på mange plasser, vi har gamle kart (helt tilbake på 1700-tallet) hvor plasser kan være inntegnet, vi snakker med kjentfolk. Å finne ripskjerr, prydbusker eller frukttrær langt til skogs kan være en god indikasjon på at her har det bodd folk. Å finne stor stein som kan ha vært brukt til grunnmur på ei stue, er også en god indikasjon. Søking med metalldetektor er også et redskap til å finne boplasser og industrielle steder.

Historielagets registrering er avhengig av kontakt med grunneiere og kjentfolk. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som vet om noe, har hørt om noe eller har sett noe. Gamle bilder og kart er  av stor interesse. Vi vet at vi fortsatt har mange steder og plasser igjen som skal registreres.

Det er av stor historisk verdi å få lokalisert og registrert dette for ettertiden, før det går i glemmeboken.

Ta kontakt med de lokale registratorene:

Hans Kristian Jensen tlf. 90144 706 hans.kristian.jensen@gmail.com

Gunnar A. Hjorthaug tlf. 900 87 073  gunnar.hjorthaug@icloud.com

Viktige kulturminnetema:

  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Tidlig bosetting
  • Eldre bygninger og gårdsmiljøer
  • Husmannsplasser
  • Industri langs Hobølelva
  • Bekkebruk, kverner, sag og møller
  • Gamle ferdselsårer og veier
  • Forsvar og krigsminner
  • Gamle navn

Nyttige kilder:

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune 2019-2031

Kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminnevernloven

Kulturminnesøk

Kulturminnekart Østfold

Kulturminnevern Østfold fylkeskommune

Riksantikvaren

Regionalt verdifulle kulturmidler

Tilskudd til fredede bygninger og anlegg