Kulturminner

Eldre steinalder  10000-4000 f. Kr

Bosetting ved Greaker
Løsfunn, 9 steinøkser (fra Nøstvedtkulturen? ) de eldste sikre spor av mennesker i bygda i
«fjordlandskapet ca 5000 f.Kr. Oddestad, Dal, Haglerød.

Kulturhistorisk registrering: Greaker Trialbane, rapport  M. Bertheussen, Østfold fylkeskommune 2007.

Yngre steinalder       4000 – 1700 f.Kr


Flintsigd fra Knapstad (C13146),
Flere løsfunn:
Steinøkser, enklere skafthulløkser, gravestokktyngere og flintdolker. (Grimsrud,Tjernshagen, Støttum og Daler) Hobølboka I

Bronsealderen          1700 – 500 f.Kr


Bronsealderrøysa på Høgåsen Grimsrud og
Gravrøysene på Igsiåsen under Igsi.

I Hobøl er det ikke funnet noen  gjenstander fra denne perioden bortsett fra ei bronsenål.(gått tapt).
Hobølboka I.

Jernalder        500 f.Kr. – 1050 e.Kr.

Rapport-Arkeologisk utgraving 2014 Bosettingsspor og gravminne på Melleby, Foss, Riggesem og Jaren

På Mellebye G 45 br.nr 1 En gammel boseting ble avdekket ved utgravinger i forbindelse med ny E 18 utgraving høst 2010 og 1011. I alt ble det funnet 35 stolpehull, 23 kokegroper, 19 uidentifiserte nedgravinger, 4 grøfter, 4 ildsteder tilsammen 85 funn av bosettingsspor. De eldste er datert til 335–170 f.Kr.Men enkelte funn hadde en datering til 605–645 e.Kr. Enkelte stolpehull og nedgravinger er av eldre datering: Stolpehullet (S-82) og nedgravingen (S-8) er datert til henholdsvis 1120–1000 f.Kr. og 175–50 f.Kr.

På Riggesem gnr. 51, bnr. 1,2.Lokaliteten rommer 7 kokegroper, 5 udefinerte nedgravinger og 1 ildsted. Kokegropene benevnt med S-34, S-35, S-36 og S-37 kan inngå i et kokegropfelt, som i så fall fortsetter mot nord. Fra denne lokaliteten ble det sendt en trekullprøve fra en kokegrop (S-36). Kokegropen er datert til 355–180 f.Kr. Trekull fra stolpehullet er datert til 1620–1520 f.Kr., mens nedgravingen er datert til 1015–1150 e.Kr.

På Foss g.nr 44 br nr 1 ble funnet et gravfelt med minst 3 gravrøyser. og 2 reiste bautasteiner. Det er også funnet en hulvei med en lengde 120 meter og bredde o,5-1 m dybde 0,30-0,40m

På Dammen, av Jaren g.nr 46, er funnet 2 bryner fra eldre jernalder. På Bovim og Grimsrud er funnet 2 beltesteiner til å slå ild. Blei brukt sammen med en liten jernstein for å lage gnister til medbrakt tørr knusk.

På Jahren, ble det ved harving funnet et større vevlodd for noen år siden. Ikke registrert.

På Lippestad , g.nr.38, ble det i forbindelse med omlegging av gårdsveien foretatt arkelogiske undersøkelser. Det ble påvist bosettingsspor etter 2 utsjaktinger. Dette omfattet 3 kokegroper, et ildsted, to stolpehull og seks «udefinerte anlegg». I den ene sjakta ble det funnet keramikkskår med dekor. Funnene er tolket som en del av et større bosettingsområde øst og vest for nyveien rundt låven på gården og funnene regnes fra førromersk jernalder- eldre jernalder.

På Lippestad, g.nr 38, ble det i 1982 funnet en flott bauta som kanskje er fra jernalder-vikingtiden?
Se omtale i artikkel i Wiwar: 1982 nr 2 og Kulturminnesøk: Bautastein på Lippestad

Fangslokalitet på Unås.

Bygdeborg , Grimsrød/Sunby i Spydeberg

Gravfelt ved Ekeberg

Gravfelt ved Igsie

Jernaldergården på Molle/Skøyen – E 18 utgravinger Rester av en høvdinggård fra 200-400 e.Kr.

Middelalder               1050  – 1537 

Hobøl kirke (Wikepedia)
Hobøl kirke (Riksantikvaren)
Tomter kirke
Vestre Bråthe bygdetun
Skjellfoss foss og kvernsted

Tidlig Nytid                1537  – 1800

Hobøl prestegårdshage
Hulvei/Gammel byvei – Hollebøl
Skysstasjonen Sulebru
Tomter gamle skole
Sagbruk i Hobøl 1620
Kverner i Hobøl 1723
Kongehula/Karl den XII s hule
Kart over Karl den XIIs tilbakereise
Veier i Hobøl ca 1790

I forbindelse med utgravinger til ny E 18 , 2010-2011, ble det avdekket på Jaren g.nr 46, br nr 1,  teigpløyd åker,  ca. 1 meter brede og 0,10 – 0,20 meter dype og en kullmile.

Industri -demokrati   1800 – tallet  

Nordalen sag og tredreieri
Communalbygningen
Teglverk
Brennvinsbrenning
Garveri og fargeri
Gjestgiverier
Skoler

Møller

Mjukebru

Smaalensbanen

Tomter stasjon

Velferdssamfunnet    1900 – tallet

Knapstad stasjon

Landhandlerier

Jernstøperi                 Kulturminneregistrering på kart
Nordalen sag.
Prestegårdslåven

Veier og biltrafikk

Postkontorer

Telefonsentraler

Hobøl eliktrisitetsverk

Haslerud fattiggård

 2. verdenskrig              1940 -1945 

Ole Kjærbus krigshistoriske samling
Ole Kjærbus Krigshistoriske Samlinger på Face Book
Glimmergruva, Igsiåsen, på Elverød

Glimmergrue på Homlerud