Grunnregler

-1-
Hobøl Historielag har til formål å fremme gransking av bygdas historie og kulturminner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning. Laget vil gå inn for å bevare de fortidsminner som finnes i bygda og arbeide for museer og bygdetun, samt lokalhistorisk samling. Laget har også som formål å utgi trykksaker av lokalhistorisk interesse.
-2-
Medlem av Hobøl Historielag kan enhver bli som vil virke for lagets formål og betale den årlige kontingenten.
-3-
Laget holder årsmøter i januar/februar hvert år. Møtet kunngjøres ved annonser i lokalpressen og minst 14 dager i forveien. Styret legger fram årsberetning og revidert regnskap, avsluttet pr. 31. desember. Årsmøtet fastsetter kontingenten for inneværende år.
-4-
Styret kan også legge fram for årsmøtet andre saker enn de som er nevnt i punkt 3, og det plikter å legge fram alle saker som medfører større økonomiske ansvar for laget. Hvis styret finner at en slik sak bør avgjøres før årsmøtet kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles når minst 10 % av medlemmene ønsker det.
-5-
5.1 Leder velges for ett år ved særskilt valg på årsmøtet.
5.2 Med leder består styret av 7 medlemmer. Årsmøtet velger 6 medlemmer som sitter i 2 år. 3
styremedlemmer står på valg hvert år.
5.3 Det velges minst 2 varamedlemmer til styret hvert år.
5.4 Styret konstituerer seg selv. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 representanter til
museumsutvalget med varamenn. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2
representanter til museumsutvalget med varamedlemmer.
5.5 Det foretas valg av 2 revisorer hvert år.
5.6 Forøvrig skal det velges med funksjonstid 2 år:
a) Festkomité med minst 3 medlemmer b) Turkomité med 2 medlemmer
c) Valgkomité med 2 medlemmer
-6-
Det føres protokoll over styrets og årsmøtes forhandlinger og over vedtak som blir truffet i møter som om handlet under pkt. 4.
-7-
Forslag til endring i disse grunnregler må være innkommet til styret innen utgangen av november mnd. Styret tar stilling til forslaget og legger det fram for årsmøtet til avgjørelse. Endringene er vedtatt når 2/3 av de møtende medlemmer gir dem sin stemme, eller når to årsmøter vedtar endringene med vanlig flertall.
-8-
Skulle laget noen gang bli nedlagt, tilfaller dets arkiv og andre eiendeler Hobøl kommune som i varetar dette i samarbeid med Østfold Historielag inntil nytt lag eventuelt blir dannet.
-9-
Forlagsvirksomheten i Hobøl Historielag ligger under styret. Styret utser et utvalg på 3 personer som har ansvar for forlagsvirksomheten. Det opprettes en egen bokkonto hvis midler skal være bundet til å gi ut trykte, lokalhistoriske skrifter. Det legges fram årsberetning og regnskap fra forlagsvirksomheten på årsmøtet. Se eller pkt.3 og 4.
Godkjent på årsmøtet 25.2.04