Kulturminneregistrering

 


Kulturminneregistrering på kart innen Hobøl Historielag

kulturminnekart

Siden 2009 har Østfold historielag og lokale historielag arbeidet med å registrere kulturminner. Kulturminner blir plassbestemt ved hjelp av GPS, avfotografert og lagt ut på internett.

Fylkeskonservatoren har bidratt til prosjektet. Hver enkelt kommunene der kulturminnene er blitt registrert, har bidratt økonomisk. Alt datateknisk, står firmaet Naturkart DA for. Med dette blir lokale kulturminner synlig og tilgjengelig for innbyggerne.

Registreringen omfatter alle kulturminner fra gravrøyser til kirker, landskaper og navn.

Kommunen har et ansvar for å registrere kulturminner, men historielagene bidrar med feltarbeid og den praktiske jobben.

I Hobøl er arbeidet i gang. Et stort antall kulturminner er registrert og mer gjenstår.

Vi ønsker om historier og bilder om stedet, personer som kan ha levd der. Det er viktig å få nedskrevet og registrert.

kulturminnekartet blir disse opplysningene blir lagt inn i en søkbar database. Denne er åpen for alle. Her vil du få fram kart hvor du enten kan skrive inn navnet på stedet du søker eller klikke på et punkt i kartet. Du vil få fram alt som er registrert for stedet  f.eks. bilder og tekst.

Hvordan finner vi uregistrerte kulturminner?
Vi har mange muligheter. Vi kjenner navnene på mange plasser, vi har gamle kart (helt tilbake på 1700-tallet) hvor plasser kan være inntegnet, vi snakker med kjentfolk. Å finne ripskjerr, prydbusker eller frukttrær langt til skogs kan være en god indikasjon på at her har det bodd folk. Å finne stor stein som kan ha vært brukt til grunnmur på ei stue, er også en god indikasjon. Søking med metalldetektor er også et redskap til å finne boplasser og industrielle steder.

Historielagets registrering er avhengig av kontakt med grunneiere og kjentfolk. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som vet om noe, har hørt om noe eller har sett noe. Gamle bilder og kart er  av stor interesse. Vi vet at vi fortsatt har mange steder og plasser igjen som skal registreres.

Det er av stor historisk verdi å få lokalisert og registrert dette for ettertiden, før det går i glemmeboken.

Ta kontakt med de lokale registratorene:

Hans Kristian Jensen tlf. 90144 706 hans.kristian.jensen@gmail.com

Gunnar A. Hjorthaug tlf. 900 87 073  gunnar.hjorthaug@icloud.com

Viktige kulturminnetema:

  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Tidlig bosetting
  • Eldre bygninger og gårdsmiljøer
  • Husmannsplasser
  • Industri langs Hobølelva
  • Gamle ferdselsårer og veier
  • Gamle navn

Nyttige kilder:

Kulturminnevernloven

Kulturminnesøk

Kulturminnekart Østfold

Kulturminnevern Østfold fylkeskommune

Riksantikvaren

Regionalt verdifulle kulturmidler

Tilskudd til fredede bygninger og anlegg